7/4/09

Isu Wahabi: Mari Kita Berbicang dan Mengkaji (3/5)

Wahabi : Fakta dan Renungan Untuk Umat Islam

Oleh : Mohd Faizal Aziz


Bahagian ketiga

Akidah Syeikh Muhammad Abdul Wahab


Dalam membincangkan soal akidah SMAW, penulis merujuk secara langsung kertas kerja yang dibentangkan oleh Abdul Qadeer Al-Mandeely dalam Wacana Tokoh-tokoh Mujaddid Islam, UTM julai 1994 yang dimuatkan di bahagian akhir buku kecil yang menjadi rujukan penulis dalam rencana ini. Soal akidah SMAW, merujuk kepada kitab karangan SMAW sendiri berbunyi:

‘’ Aku bersaksikan Allah SWT dan sekelian mereka yang hadir bersamaku daripada para malaikat dan aku bersaksikan kamu, “ bahawa aku beri’tikad sepertimana ‘itikad Ahlu-Sunnah Wal Jamaah, beriman dengan Allah dan para malaikat, kitab-kitabNya, hari kebangkita selepas mati serta qadar baik dan buruk. Aku beriman dengan Allah SWT, beriman dengan sifat yang Allah telah menyifatkan diriNya denganNya sepertimana yang dinyatakan dalam kitabNya (AL-Quran) dan yang datang melalui lidah rasulnya tanpa mengubah dan mengumpamakan. Bahkan aku ber’itikad bahawa sesungguhnya Allah SWT tidak ada sesuatu yang serupa denganNya dan Dia Maha Mendengar juga Maha Melihat”.

Di tempat lain pula, SMAW menulis:

“ Aku beriman bahawasanya nabi kita Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan Rasul. Tidak sah iman seseorang sehinggalah ia beriman kepada risalahnya dan bersaksi dengan kenabiannya. Aku mengasihi sekelian para sahabat Rasululullah SAW, sentiasa menyebut kebaikan mereka, meminta ampun untuk mereka, menahan diri daripada menyebut keburukan mereka dan diam dalam perkara yang diperselisihkan antara mereka. Aku berdoa dengan keredhaan Allah SWT bagi ummatul mukminin yan bersih daripada setiap kejahatan. Aku mengakui keramat para wali, tetapi mereka tidak berhak dengan sesuatu daripada hak Allah SWT. Aku tidak bersaksi dengan syurga dan tidak juga neraka bagi mana-mana muslimin, melainkan mereka yang telah disaksikan Rasululullah. Tetapi aku berharap kebaikan bagi orang yang berbuat baik dan aku takut atas oarng berbuat kejahatan. Aku tidak mengkafirkan seseorang islam lain dengan sebab dosanya dan aku juga tidak mengeluarkannya daripada golongan islam”

Daripada petikan kenyataan beliau mengenai akidah yang dianuti oleh beliau, tidak syak lagi bahawa SMAW merupakan pemegang akidah “Salafu As Soleh” yang merupakan pegangan akidah bagi imam-imam mazhab dan imam-imam muhaddisin. Untuk lebih mendalami pengetahuan tentang SMAW, elok lah juga kita para umat islam di akhir zaman ini memperbanyakkan bacaan dan penggalian ilmu-ilmu tinggalan ulama-ulama terdahulu bagi memantapkan akidah dan pegangan terhadap agama islam tercinta ini disamping dapat menangkis sebarang bentuk godaan dan cabaran hidup di zaman moden.


No comments: